สัปดาห์ที่ 4 กับการแปลงวิธีการจัดการงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไปสู่กระบวนการจัดทำและอนุมัติด้วยวิธีการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์

สัปดาห์ที่ 4 กับการแปลงวิธีการจัดการงานของมหาวิทยาลัยวล …

สัปดาห์ที่ 4 กับการแปลงวิธีการจัดการงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไปสู่กระบวนการจัดทำและอนุมัติด้วยวิธีการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ Read More »