ส่วนอำนวยการและสารบรรณรับรองแขกสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ

ส่วนอำนวยการและสารบรรณรับรองแขกสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ โดยการจัดการอาหาร และเครื่องดื่ม