บุคลากรส่วนอำนวยการและสารบรรณ ร่วมทอดกฐิน ณ วัดแส็งแร็ง

บุคลากรส่วนอำนวยการและสารบรรณ เข้าร่วมทอดกฐิน ประจำปี 2562  ณ วัดแส็งแรง ตำบลโพธิ์ทอง  อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่ง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีในนามมหาวิทยาลัย