กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเทิดพระเกียรติ ฯ

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 บุคลากรส่วนอำนวยการและสารบรรณ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี    โดยการทำความสะอาดพื้นที่และกำจัดวัชพืช บริเวณ สวนวลัยลักษณ์