ขอเลื่อนกำหนดวันเปิดใช้งานระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระเบียบงานสารบรรณ และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 มีมติให้เลื่อนกำหนดวันเปิดใช้งานระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เป็น วันที่ 9 กันยายน 2563 เพื่อดำเนินการด้านการพัสดุให้เสร็จสิ้นก่อนวันเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการของ มวล. และเพื่อให้ทุกหน่วยงาน มีเวลาดำเนินการเตรียมความพร้อมภายในมากยิ่งขึ้น เช่น การวิเคราะห์กระบวนการทำงาน การกำหนดเส้นทางการเสนอเรื่อง การจัดทำข้อความ หรือแบบฟอร์มมาตรฐานให้เรียบร้อย รวมทั้งการซักซ้อมขั้นตอนการทำงานภายในหน่วยงาน ทดลองใช้งาน นั้น ในการนี้ ส่วนอำนวยการและสารบรรณจึงแจ้งมติที่ประชุม ขอเลื่อนกำหนดวันเปิดใช้งานระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เป็น วันที่ 9 กันยายน 2563 อนึ่ง ขอเลื่อนกำหนดการเปิดระบบงานเพื่อการทดสอบ (DOMS TEST) สำหรับทดลองใช้งานจาก เดิม เป็นวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อการทดลองใช้ ทดสอบ หรือแนะนำระบบให้บุคลากรในสังกัดให้เข้าไปใช้งานที่ระบบทดสอบ https://domstest.wu.ac.th/ หากหน่วยงานต้องการตั้งค่าการใช้งานที่จะใช้งานจริงให้ดำเนินการใน https://doms.wu.ac.th/ จึงเรียนมาเพื่อทราบ