kick off 5ส

ร่วมกิจกรรม Kick off 5S & Big Cleaning Day ประจําปีงบประมาณ 2566

             เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 บุคลากรส่วน […]

ร่วมกิจกรรม Kick off 5S & Big Cleaning Day ประจําปีงบประมาณ 2566 Read More »