9/9/2563 เปิดใช้งานระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล ม.วลัยลักษณ์ (WU Digital Office Management System: DOMS)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้กำหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี  มหาวิทยาลัยต้องเป็นองค์กรสมรรถนะสูงด้านการบริหารจัดการ  มีระบบบริหารจัดการงานที่ทันสมัย  ขั้นตอนการทำงาน กระทัดรัด เด่นชัดในคุณค่า  โดยในแผนพัฒนาระยะที่ 1 (2560-2564) ได้กำหนดไว้ชัดเจน ปี 2564 มหาวิทยาลัยต้องมีระบบบริหารจัดการสำนักงานไร้กระดาษ และต้องใช้วิธีการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนงานจัดทำเอกสารเพื่อลงนาม การพิจารณาสั่งการ การให้ความเห็น การอนุมัติ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย  ขจัดปัญหาเรื่องการทำงานแบบเดิมที่ต้องลงนามในกระดาษ และต้องทำงานในสำนักงานเท่านั้น จึงไม่มีความสะดวกหากบุคลากร หรือผู้บริหารอยู่นอกพื้นที่ก็ไม่สามารถสอนุมัติสั่งการได้

มหาวิยาลัยจึงได้พัฒนาระบบบริหารจัดการดิจิทัล   (WU Digital Office Management System: DOMS) เพื่อตอบโจทย์ดังกล่าว โดยสภามหาวิทยาลัยได้ออกกฎหมายที่สอดคล้องกับกฎหมายกลางของประเทศรองรับแล้ว ข้อมูลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ดำเนินการในระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัลจึงเป็นเอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมาย ตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2562 ข้อ 7 ประกอบกับข้อ 12 และ 13 พระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 และฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549 และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535

วันที่ 9 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยจะเปิดเริ่มใช้ระบบงานเป็นทางการ ซึ่งบุคลากรทุกคน และผู้บริหารทุกคนของมหาวิทยาลัยตจะใช้ระบบนี้ในการบริหารจัดการงานสำนักงานของมหาวิทยาลัย