Breaking News
Home / กิจกรรม / กิจกรรม Kick off WU eOffice

กิจกรรม Kick off WU eOffice

 

กิจกรรม Kick off WU eOffice และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice การพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ระบบ ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา

 

 

About dcg2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *