การฝากส่งเอกสารภายนอกมหาวิทยาลัย(สรุปรายเดือน)

        ประจำปีงบประมาณ 2567

1. ตุลาคม 2566
2. พฤศจิกายน 2566
3. ธันวาคม 2566
4. มกราคม 2567      

ประจำปีงบประมาณ 2566           

1. ตุลาคม 2565
2. พฤศจิกายน 2565
3. ธันวาคม 2565
4. มกราคม 2566
5. กุมภาพันธ์ 2566
6. มีนาคม 2566
7. เมษายน 2566 
8. พฤษภาคม 2566
9. มิถุนายน 2566
10. กรกฎาคม 2566
11. สิงหาคม 2566
12. กันยายน 2566

ประจำปีงบประมาณ 2565

1.ตุลาคม 2564
2.พฤศจิกายน 2564
3.ธันวาคม 2564
4. มกราคม 2565
5.กุมภาพันธ์ 2565
6. มีนาคม 2565
7. เมษายน 2565
8. พฤษภาคม 2565
9. มิถุนายน 2565
10. กรกฎาคม 2565
11. สิงหาคม 2565
12. กันยายน 2565

ประจำปีงบประมาณ 2564


1.ตุลาคม 2563
2.พฤศจิกายน 2563
3.ธันวาคม 2563
4.มกราคม 2564
5.กุมภาพันธ์ 2564
6.มีนาคม 2564
7.เมษายน 2564
8.พฤษภาคม 2564
9. มิถุนายน 2564
10. กรกฎาคม 2564
11. สิงหาคม 2564
12.กันยายน 2564

 

 

ประจำปีงบประมาณ 2563

1.มีนาคม 2563
2.เมษายน 2563
3.พฤษภาคม 2563
4.มิถุนายน 2563
5.กรกฎาคม 2563
6.สิงหาคม 2563
7.กันยายน 2563