msuphak

กิจกรรมเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม มุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของส่วนอำนวยการและสารบรรณ

บุคลากรส่วนอำนวยการและสารบรรณ เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้าง …

กิจกรรมเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม มุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของส่วนอำนวยการและสารบรรณ Read More »

ประชุมเครือข่ายผู้ดูแลระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัลประจำหน่วยงาน ครั้งที่ 1/2564

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ  โดยทีมงานผู้ดูแลระบบบริหารจัดกา …

ประชุมเครือข่ายผู้ดูแลระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัลประจำหน่วยงาน ครั้งที่ 1/2564 Read More »

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ รับรองกิจกรรม “มวล.สู่โรงเรียน เกื้อกูล กลมเกลียว เกี่ยวร้อยสายใจชุมชนสัมพันธ์”

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564  ส่วนอำนวยการและสารบรรณ …

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ รับรองกิจกรรม “มวล.สู่โรงเรียน เกื้อกูล กลมเกลียว เกี่ยวร้อยสายใจชุมชนสัมพันธ์” Read More »

กิจกรรมกีฬาสีและกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสี เมื่อวันจั …

กิจกรรมกีฬาสีและกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 Read More »