กิจกรรม

พิธีเปิดซุ้มประตูวลัยคมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บุคลากรส่วนอำนวยการและสารบรรณ รับรองแขกผู้มีเกียรติ ผู้ …

พิธีเปิดซุ้มประตูวลัยคมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

การทำ User Acceptance Test ระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล และการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้ังที่ 2 (งวดงานที่ 3)

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ได้ดำเนินการ การทำ User Acceptan …

การทำ User Acceptance Test ระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล และการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้ังที่ 2 (งวดงานที่ 3) Read More »

จัดประชุมชี้แจงและสำรวจข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัลฯ

เมื่อวัน17 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมตุมปัง  มหาวิทยาลัย …

จัดประชุมชี้แจงและสำรวจข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัลฯ Read More »

บุคลากรส่วนอำนวยการและสารบรรณ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร OKRs

บุคลากรส่วนอำนวยการและสารบรรณ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร OKRs …

บุคลากรส่วนอำนวยการและสารบรรณ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร OKRs Read More »