• Lunch in the garden

 • ทำบุญทวดตุมปัง

 • บุคลากรส่วนอำนวยการและสารบรรณ สวัสดีปีใหม่ 2562 อธิการบดี

 • บุคลากรส่วนอำนวยการและสารบรรณ สวัสดีปีใหม่ 2562 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

 • บุคลากรส่วนอำนวยการและสารบรรณ สวัสดีปีใหม่ 2562 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสังคมฯ

 • จิตอาสา ณ สวนวลัยลักษณ์ วันดินโลก

 • big cleaning

 • ร่วมแสดงความยินดีกับนายอำเภอท่าศาลา

 • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินเทพยวรางกูร ๖๖ พรรษา

 • พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ฯ

 • พิธีปลูกต้นไม้ปฐมฤกษ์ ในโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10

 • กิจกรรมวันสงกรานต์

 • ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • Kick Off WU eOffice

 • ส่วนอำนวยการและสารบรรณ

  มุ่งประโยชน์มหาวิทยาลัย ผู้ใช้พอใจบริการ คนทำงานเป็นสุข