ประเมินสิทธิภาพการใช้งานระบบ Doms

Focus Group ประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (Doms) สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

เพื่อเป็นการติดตามและประเมินถึงประสิทธิภาพการใช้งานของระบบ ส่วนอำนวยการและสารบรรณ นำโดยหัวหน้าส่วน นางโสภิดา  พัฒน์ทอง และทีมงาน จึงได้จัดกิจกรรม Focus Group ประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (Doms) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้อง 15/6 อาคารบริหาร กับหน่วยงานที่มีขนาดเล็ก คือ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย  ซึ่งได้ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพใน 4 ด้าน 1.ความรู้เกี่ยวกับระบบ Doms  2.พฤติกรรมการใช้งาน 3.การใช้เวลาในการปฏิบัติงาน 4.ปัญหาการใช้งานระบบ   เพื่อจะได้นำผลจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มาประมวลในการจัดทำการวิจัยสถาบัน

ประเมินสิทธิภาพการใช้งานระบบ Doms ประเมินสิทธิภาพการใช้งานระบบ Doms ประเมินสิทธิภาพการใช้งานระบบ Doms