Focus Group ประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (Doms)

Focus Group ประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (Doms)

ตามที่ได้มีการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้กำหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี  มหาวิทยาลัยต้องเป็นองค์กรสมรรถนะสูงด้านการบริหารจัดการ  มีระบบบริหารจัดการงานที่ทันสมัย  ขั้นตอนการทำงาน กระทัดรัด เด่นชัดในคุณค่า  โดยในแผนพัฒนาระยะที่ 1 (2560-2564) ได้กำหนดไว้ชัดเจน ปี 2564 มหาวิทยาลัยต้องมีระบบบริหารจัดการสำนักงานไร้กระดาษ และต้องใช้วิธีการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนงานจัดทำเอกสารเพื่อลงนาม การพิจารณาสั่งการ การให้ความเห็น การอนุมัติ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย  ขจัดปัญหาเรื่องการทำงานแบบเดิมที่ต้องลงนามในกระดาษ และต้องทำงานในสำนักงานเท่านั้น จึงไม่มีความสะดวกหากบุคลากร หรือผู้บริหารอยู่นอกพื้นที่ก็ไม่สามารถสอนุมัติสั่งการได้ มหาวิยาลัยจึงได้พัฒนาระบบบริหารจัดการดิจิทัล   (WU Digital Office Management System: DOMS) เพื่อตอบโจทย์ดังกล่าว และได้มีการเปิดใช้งานวันแรกเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยจะเปิดเริ่มใช้ระบบงานเป็นทางการ ซึ่งบุคลากรทุกคน และผู้บริหารทุกคนของมหาวิทยาลัยตจะใช้ระบบนี้ในการบริหารจัดการงานสำนักงานของมหาวิทยาลัย

ดังนั้น เพื่อเป็นการติดตามและประเมินถึงประสิทธิภาพการใช้งานของระบบ ส่วนอำนวยการและสารบรรณ นำโดยหัวหน้าส่วน นางโสภิดา  พัฒน์ทอง และทีมงาน จึงได้จัดกิจกรรม Focus Group ประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (Doms) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 ณ ห้องโมคคลาน อาคารบริหาร กับหน่วยงานนำร่อง คือส่วนภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม  ซึ่งได้ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพใน 4 ด้าน 1.ความรู้เกี่ยวกับระบบ Doms  2.พฤติกรรมการใช้งาน 3.การใช้เวลาในการปฏิบัติงาน 4.ปัญหาการใช้งานระบบ   เพื่อจะได้นำผลจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มาประมวลและประเมินการใช้งานระบบ  นอกเหนือจากการทำกิจกรรม Focus Group แล้ว ก็ได้มีการทำแบบสอบถาม ในการประเมินประสิทธิภาพกับผู้ใช้งานหน่วยงานต่างๆ อีกทางหนึ่งด้วย