Focus Group สำนักวิชาแพทยศาสตร์

Focus Group สำนักวิชาแพทยศาสตร์

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ จัดกิจกรรม Focus Group เพื่อประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (Doms) กับบุคลากรของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เมื่อ วันพุธที่ 15  มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสำนักวิชาแพทย์ฯ  ชั้น 8 อาคาร C ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

จากการที่มหาวิทยาลัยได้มีการทรานสฟอร์มในเรื่องของ Digital Transformation เพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ประหยัด จึงได้นำ ระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (Doms) มาใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ทำให้การสั่งการของผู้บริหารไปสู่ผู้ปฏิบัติงานทำได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่ผู้ปฏิบัติงานเองก็สามารถรับส่งหนังสือและเอกสารได้อย่างรวดเร็ว สามารถทำงานทำได้ทุกที่ทุกเวลา และยังสามารถลดการใช้กระดาษได้เป็นจำนวนมากต่อปี

ดังนั้น เพื่อเป็นการติดตามและประเมินถึงประสิทธิภาพการใช้งานของระบบ  ส่วนอำนวยการและสารบรรณ  จึงได้จัดกิจกรรม Focus Group ประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (Doms) วันพุธที่ 15  มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสำนักวิชาแพทย์ฯ  ชั้น 8 อาคาร C ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดยได้ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพใน 4 ด้าน 1.ความรู้เกี่ยวกับระบบ Doms  2.พฤติกรรมการใช้งาน 3.การใช้เวลาในการปฏิบัติงาน 4.ปัญหาการใช้งานระบบ   เพื่อจะได้นำผลจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มาประมวลในการ นำมาปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งบุคลากรของศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมเป็นอย่างดี