Focus Group ทมอ.

Focus Group ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

จากการที่มหาวิทยาลัยได้มีการทรานสฟอร์มในเรื่องของ Digital Transformation เพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ประหยัด จึงได้นำ ระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (Doms) มาใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ทำให้การสั่งการของผู้บริหารไปสู่ผู้ปฏิบัติงานทำได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่ผู้ปฏิบัติงานเองก็สามารถรับส่งหนังสือและเอกสารได้อย่างรวดเร็ว สามารถทำงานทำได้ทุกที่ทุกเวลา และยังสามารถลดการใช้กระดาษได้เป็นจำนวนมากต่อปี

ดังนั้น เพื่อเป็นการติดตามและประเมินถึงประสิทธิภาพการใช้งานของระบบ  ส่วนอำนวยการและสารบรรณ นำโดยหัวหน้าส่วน นางโสภิดา  พัฒน์ทอง และทีมงาน จึงได้จัดกิจกรรม Focus Group ประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (Doms) เมื่อศุกร์ที่ 4  ธันวาคม  2565 ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร กับส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร เนื่องจากเป็นหน่วยงานงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร และการใช้งานระบบ  Doms ในการปฏิบัติงาน โดยได้ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพใน 4 ด้าน 1.ความรู้เกี่ยวกับระบบ Doms  2.พฤติกรรมการใช้งาน 3.การใช้เวลาในการปฏิบัติงาน 4.ปัญหาการใช้งานระบบ   เพื่อจะได้นำผลจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มาประมวลในการ นำมาปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งบุคลากรของส่วนทรัพยากรมุนษย์และองค์ ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมเป็นอย่างดี

Focus Group ทมอ. Focus Group ทมอ.