Lunch in the Garden

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ  จัดกิจกรรม “Lunch in the Garden  ” ณ สวนวลัยลักษณ์  ช่วยกันลดขยะ โดยเริ่มต้นจากการจัดเตรียมอาหารกลางวันใส่ปิ่นโต มาร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน และแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. ไพโรจน์  นวลนุ่ม  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสังคมฯ ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ และได้รับการรับรองระดับ Fellow จาก HEA ในโครงการ UKPSF  และทำความรู้จักของมหาวิทยาลัยที่มีการพัฒนาขึ้น อันเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของอธิการบดี เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานพร้อมที่จะแนะให้ข้อมูลแก่บุคคลต่าง