Road Show ระบบสำนักงานดิจิทัล

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 ส่วนอำนวยการและสารบรรณ โดยคุณประไพ  ศรีบุญเอียด ออก Road Show  ระบบสำนักงานดิจิทัล พบผู้อำนวยการ และบุคลากรศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน แนะนำระบบบริหารจัดการ สนง.ดิจิทัล แนะนำนโยบาย มวล. สรุปสั้นๆ ภาพรวมของระบบ เทคนิคการวิเคราะห์งานเพื่อจัดทำ Digital Workflow ภายในศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน และภายนอกศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนกับผู้บริหาร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง