ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัยทั่วถึง พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ได้มีการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง กับ SDGs ข้อที่ 11  การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต่อคุณภาพอากาศและการจัดการของเสีย โดยการนำระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล(Doms) และระบบการจองห้องประชุม e-Meeting ทำให้ลดการใช้กระดาษในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการลดการตัดต้นไม้ การทิ้งกระดาษ เป็นต้น

ระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล(DOMs)

จากการใช้งานมีผลการประหยัดกระดาษและประหยัดค่าใช้จ่าย

การประหยัดกระดาษ Doms ปี 2564

การประหยัดกระดาษ Doms ปี 2565

 

การประหยัดจากการใช้งานระบบ Doms และการลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจก ประจำปี 2566

การลดกระดาษระบบ doms

ระบบ e-Meeing

จากการใช้ระบบ e-Meeting ในการดำเนินการจัดประชุมทำให้ประหยัดกระดาษและค่าใช้จ่ายในการประชุมต่างๆ ดังนี้

1.การประชุมที่ประชุมบริหาร

2.การประชุมสภามหาวิทยาลัย

3.การประชุมสภาวิชาการ

การประหยัดงบประมาณ จากการใช้งานระบบ e-Meeting ของการประชุมที่ประชุมบริหาร  การประชุมสภามหาวิทยาลัย การประชุมสภาวิชาการ ปี 2566
ประหยัดระบบ emeeting