แถลงข่าวงานมหกรรมวิจัย

แถลงข่าวจัด “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2566”

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.’66 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(มวล.) พร้อมด้วย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และนายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 (Regional Research Expo 2023) ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2566 โดยมี ผู้บริหารของมวล. ผู้บริหารวช. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนเข้าร่วม ณ ห้องประชุมหัวตะพาน อาคารอำนวยการ รพ.ศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

มวล.ได้รับเกียรติจาก วช. กระทรวง อว. ให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12 ภายใต้แนวคิด“วิจัย นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ภาคใต้โมเดล” ซึ่งมวล.ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยระดับแนวหน้าของโลก การจัดมหกรรมในครั้งนี้ได้สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเครือข่ายวิจัยในพื้นที่ภูมิภาค : ภาคใต้ และเป็นการขับเคลื่อนการทำงานของเครือข่ายมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมและเร่งให้เกิดการขยายผลในการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่องในทุกพื้นนี้ได้อย่างครอบคลุมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และการนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปสู่การใช้ประโยชน์ระดับพื้นที่ในวงกว้าง และเป็นกลไกขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาชุมชนต่อไป  มหกรรมงานวิจัย มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมและกิจกรรมการวิจัยที่มีคุณภาพของหน่วยงานเครือข่ายระบบวิจัยทั่วประเทศ มุ่งหวังให้ผลงานวิจัยและกิจกรรมการวิจัยได้เผยแพร่สู่ผู้ใช้ประโยชน์ในภูมิภาคต่างๆ โดยมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาคครั้งนี้ ประกอบด้วย ภาคประชุมสัมมนา ภาคนิทรรศการ และกิจกรรมHighlight Stage นำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีความพร้อมใช้ประโยชน์เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาภาคใต้อย่างยั่งยืน ประยุกต์ใช้แนวคิด BCG Model สู่การสร้างความเข้มแข็งและการสร้างรายได้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เชื่อว่าจะช่วยยกระดับศักยภาพผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของภาคใต้ไปสู่การใช้ประโยชน์ในระดับพื้นที่ในวงกว้างและเป็นรูปธรรม ที่สำคัญบุคลากรสถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัย ทั้งภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษาเยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้นำองค์ความรู้ไปผลิตผลงานวิจัย ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมเพื่อสร้างผลงานที่มีคุณภาพยิ่งขึ้นไป

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ นำโดยหัวหน้าส่วนอำนวยการและสารบรรณ ร่วมด้วยบุคลากรงานอำนวยการและการประชุม และงานสำนักงานเลขานุการ ทำหน้าที่เป็นฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานแถลงข่าวครั้งนี้

แถลงข่าวงานมหกรรมวิจัยแถลงข่าวงานมหกรรมวิจัยแถลงข่าวงานมหกรรมวิจัยแถลงข่าวงานมหกรรมวิจัย

แถลงข่าวอพสธ