บุคลากรส่วนอำนวยการและสารบรรณ

a

นางโสภิดา  พัฒน์ทอง

หัวหน้าส่วน

งานบริหารทั่วไปและธุรการ

ning

นางสาวสุภักดิ์  มูลอักษร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ja

นางพุทธมนต์  ทองมี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานอำนวยการและการประชุม

ke

นางเกศิณี พรหมชาติ

หัวหน้างาน

อัญธิษา

นางอัญธิษา ตรึกตรอง

พนักงานธุรการ

ปัญญ์รวี

นางสาวปัญญ์รวี พูลเกิด

พนักงานธุรการ

ศิริพร

นางศิริพร  เทพเฉลิม

พนักงานประสานงาน (ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน)

งานสำนักงานเลขานุการ

ke

นางเกศิณี พรหมชาติ

กำกับดูแลงานสำนักงานเลขานุการ

gig

นางอรวรรณ สิงหสุวรรณ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ธัญญา

นางธัญญา พูลสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

pu

นางสาวจิรา  จอกทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

fon

นางวันวิสา  ชุติธรพงษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

pan

นางพุทธิมา  ผลวงษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

peng

นางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

yung

นางสาวอุไรวรรณ อังคณาวิสูตร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

่jaree

นางนันท์นภัส  เหมทานนท์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

kim

นายอัครวิทย์  ดอกกฐิน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

lin

นางสาวพรรณทิพย์ พิพัฒน์กุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัลและไปรษณีย์

piak

นางสาวประไพ  การชะนะไชย

หัวหน้างาน

nui

นางเพ็ญประภา  ขาวเขียว

พนักงานธุรการ

so

นางสาวเสาวรส ไชยโม

พนักงานธุรการ

ทัศนีย์

นางสาวทัศนีย์ จันทร์คง

พนักงานธุรการ

tanu

นายธนูศิลป์  แก้วพิชัย

นายช่างเทคนิค

chon

นางสายชล  จันทร์เอียด

พนักงานธุรการงานประสานงานมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ กรุงเทพฯ

Miss Orapin Chaiyapong Acting for Head of Walailak University Bangkok Coordination Subdivision

นางสาวอรพินท์  ไชยพงศ์

รักษาการแทนหัวหน้างาน

Kanchana Chitwichote

นางกาญจนา  จิตวิโชติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Sumetta Urarot

นางสาวสุเมตตา อุราโรจน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Poramain Rakdee

นายปรเมนทร์ รักษ์ดี

นายช่างเทคนิค

ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ลูกจ้างชั่วคราว งานอำนวยการและการประชุม

nantawan

นางสาวนันทวัน  ม่วงภาพ

พนักงานบริการ

siripon

นางสาวศิริพร  มุสาเหม

พนักงานบริการ

apissara

นางสาวอภิสรา  ศรีสุวรรณ

พนักงานบริการ

จรรยา

นางจรรยา  คงชนะ

พนักงานบริการ

ลูกจ้างชั่วคราว งานบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัลและไปรษณีย์

ton

นายวัชรินทร์  นวลอนงค์

พนักงานบริการ

nut

นายณัฐวัตร  ประทุมทอง

พนักงานบริการ

subun

นายสุบรรณ รอบคอบ

พนักงานบริการ