main-banner2

แบ่งงานที่ปฏิบัติออกเป็น 5 งาน

1.งานบริหารทั่วไปและธุรการ

1.งานหนังสือรับ-ส่ง งานสารบรรณของส่วน

2.งานสนับสนุนการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วน

3.งานแผนงาน งบประมาณ โครงการการเงิน  ระบบ MIS ระบบ SAP

4.งานการเงินสำรองจ่ายหน่วยงาน (e-Payment)

5.งานทรัพย์สิน งานวัสดุ ครุภัณฑ์

6.งานบุคลากร/คำนวณค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน/งานประเมินผลฯ

7.งานประกันคุณภาพการศึกษา/ ควบคุมภายใน/ การบริหารความเสี่ยง

8.การประชุมต่างๆ ภายในส่วน/การเวียนแจ้ง เรื่องต่างๆ การจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน

9.ประสานอำนวยการการเข้าร่วมกิจกรรมท้องถิ่นของจังหวัด นครศรีธรรมราช อำเภอท่าศาลาและกองทัพภาคที่ 4

10.จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ, ถวายสักการะภายในมหาวิทยาลัย    

11.งานเวบไซต์หน่วยงาน เวบไซต์กรีนเวบไซต์ 5ส ของหน่วยงาน

12.กิจกรรม 5ส และประหยัดพลังงาน

13.อำนวยการกลางและประสานงานทั่วไป

2.งานอำนวยการและการประชุม

1.ดำเนินการจัดประชุมที่ประชุมบริหาร และประชุมอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2.การจัดกิจกรรมและการจัดงานพิธีต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย  (งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร    งานสถาปนามหาวิทยาลัย   งานวลัยลักษณ์เดย์     และงานอื่นๆ/กิจกรรมพิเศษ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3.ประสานงานการประชุม ทปอ. และ สออ.  แห่งประเทศไทย ประชุมประสานงานระหว่าง   ผู้บริหารระดับสูงของ อว.

4.จัดระบบและดูแลการประชุมไร้กระดาษ โดยระบบ  E-Meeting

 5.บริการจองห้องประชุม โดยระบบ  E-Booking   และบริการห้องประชุม และรับรองการประชุมสำหรับบุคคล/หน่วยงานภายนอก

6.วิเคราะห์และจัดซื้อวัสดุ/เครื่องดื่มสำหรับการรับรองแขกและรับรองการประชุม  รวมทั้งจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์  สำหรับการรับรองแขก/   การประชุมของมหาวิทยาลัยฯ

7.งานบริหารจัดการบ้านพักรับรอง

8.งานสำนักงานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน

9.งานเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

3.งานสำนักงานเลขานุการ

1.อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร   การนัดหมาย การเงินการเดินทางและอื่นที่เกี่ยวข้องๆ

2.บริหารจัดการด้านเอกสารต่างๆ ร่างโต้ตอบหนังสือ   การวิเคราะห์เอกสารรับเข้าส่งออก การดำเนินการเรื่องผ่านระบบ DOMS  และการติดตามงาน

3.งานต้อนรับและรับรองแขกของผู้บริหาร

4.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก

5.ดูแลความเรียบร้อยของห้องปฏิบัติงานของผู้บริหาร

4.งานบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล และไปรษณีย์

1.ลงทะเบียน/บันทึกข้อมูลหนังสือที่รับจากภายนอกสู่รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในระบบ DOMS และส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และเอกสาร(ถ้ามี) ไปยังหน่วยงานเจ้าของเรื่องและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

2.วิเคราะห์หนังสือที่มีถึงมหาวิทยาลัยเพื่อนำเสนอข้อมูลต่อผู้บริหารพิจารณาสั่งการ และหนังสือที่นำจ่ายให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องและ/หรือผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ

3. งานประสานงานกับหน่วยงานภายนอก/ภายใน และจัดทำหนังสือโต้ตอบ

4. ลงทะเบียน/บันทึกข้อมูลหนังสือส่งออกภายนอก หนังสือสั่งการของ มหาวิทยาลัย ( คำสั่ง  ประกาศ   ระเบียบ   ข้อบังคับ ข้อกำหนด) สู่รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในระบบ DOMS
5. งานจัดการระบบจัดเก็บเอกสารกลาง และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บริการค้นหาเอกสารออนไลน์

6. ตรวจ/กลั่นกรองความถูกต้องของหนังสือสั่งการ (คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด) เพื่อนำเสนอผู้บิหารและนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม

7. งานควบคุมดูแลระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล ประจำมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ (DOMS)

8. ให้ความรู้ บริการให้คำปรึกษาด้านระเบียบสารบรรณและการจัดการระบบงานบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (DOMS) แก่หน่วยงานภายใน

9. งานวิเคราะห์/พัฒนาระบบงาน และจัดทำระเบียบที่เกี่ยวข้องกับระบบสารบรรณและระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัลให้สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยและรัฐบาล

10. บริการตรวจสอบความถูกต้องของการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตาม มาตรา 9 และ มาตรา 26(พรบ.ธุรกรรมฯ) และบริการจัดทำสำเนาและลงนามรับรองเอกสารสำคัญฉบับกระดาษ

11. งานควบคุมดูแลระบบการรับ-ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกด้วยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ฯ ตาม พรบ.การปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์ และงานตรวจสอบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางของมหาวิทยาลัย (mail box : wu@wu.ac.th)

12. งานคัดแยก/บันทึกข้อมูลไปรษณียภัณฑ์พัสดุภัณฑ์ที่รับจาก ปณท. และงานบริการนำจ่ายหน่วยงาน และนักศึกษา

13. งานจัดส่ง/บันทึกข้อมูลการจัดส่งไปรษณียภัณฑ์พัสดุภัณฑ์ที่หน่วยงานส่งไปยังหน่วยงานภายนอก ผ่าน ปณท.

14. งานตรวจสอบ/เบิกจ่ายงบประมาณค่าจัดส่งไปรษณียภัณฑ์พัสดุภัณฑ์ ที่ทำสัญญาชำระค่าฝากส่งแบบรายเดือน กับ ปณท.

15. งานบริการรับ-ส่งเอกสารภายในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัย และระหว่างมหาวิทยาลัย กับ นปม.กท. /ว.ทันตแพทยศาสตร์ฯ

16. ให้บริการวิชาการด้านระเบียบสารบรรณ ระบบสำนักงานดิจิทัลและระบบงานอื่น ๆ แก่หน่วยงานภายนอก และนักศึกษาที่ขอศึกษาดูงาน 

5.งานประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพฯ

1. งานบริการการประชุม   

2. งานบริการประชาสัมพันธ์ 

3. งานบริการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์

4. งานบริการยานพาหนะ

5. งานบริการรับ – ส่งเอกสาร พัสดุและไปรษณีย์

6. งานการเงินและงบประมาณ ของงานประสานงานฯ

7. งานพัสดุ ของงานประสานงานฯ

8. งานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

9. งานสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

10. งานสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายใน

11. งานบริหารจัดการสำนักงาน

12. งานประสานงานทั่วไป