Home / แบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม

1.ใบปะหน้าซองเอกสาร

2.ใบนำส่งเอกสาร/พัสดุภัณฑ์

3.ใบนำส่งเอกสารของมหาวิทยาลัยทางไปรษณีย์

4.ใบนำส่งเอกสารภายในภายนอกอาคารบริหาร

5.แบบคำขอมี username ระบบ  infoma

6.แบบฟอร์มต่างๆ ของศูนย์จัดเก็บเอกสาร

ขั้นตอนการฝากเก็บเอกสาร

ดัชนีหน้ากล่องสำหรับงานเจ้าของเอกสาร

แบบขอยืมเอกสารฝากเก็บหน่วยงานเจ้าของเอกสาร

แบบขอยืมเอกสารส่วนกลางหน้า 1

แบบขอยืมเอกสารส่วนกลางหน้า 2

แบบขอส่งคืนเอกสารกลางหน่วยงานเจ้าของเอกสาร

 แบบแจ้งความประสงค์ขอเบิกกล่องและวัสดุสำหรับจัดเก็บเอกสาร

แบบบัญชีฝากเก็บเอกสาร

 

Facebook Comments