Breaking News
Home / กิจกรรม / ตัวแทนส่วนอำนวยการและสารบรรณ เข้าร่วมอบรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน รุ่นที่ 1 .

ตัวแทนส่วนอำนวยการและสารบรรณ เข้าร่วมอบรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน รุ่นที่ 1 .

 
​ตัวแทนส่วนอำนวยการและสารบรรณเข้าร่วมกิจกรรม อบรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานรุ่นที่ 1 ณ อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

About dcg2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *