logo_greesmall
green

1.1ส่วนอำนวยการและสารบรรณ  มีสำนักงานการปฏิบัติงาน ณ อาคารบริหาร  บริเวณ ชั้น 1  และ ชั้น 2

1.2 ขนาดพื้นที่ที่ปกคลุมด้วยพืชพรรณ   
ส่วนอำนวยการและสารบรรณ มีการใช้อาคารร่วมกันหน่วยงานอื่นๆ  และได้มีการจัดตกแต่งส่วนหย่อม รอบๆ อาคาร โดยส่วนภูมิสถาปัตย์

1.3 บุคลากร  มีจำนวน  32  คน  แบ่งเป็น 
1.หัวหน้าส่วน  1  คน
2.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   15 คน 
3.พนักงานธุรการ  5 คน 
4.ช่างเทคนิค  2  คน 
5.ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  1 คน
6.พนักงานวิสาหกิจ 1 คน
6.ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  7 คน

ข้อมูลตามเกณฑ์การประเมิน
2.1การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ช่วยประหยัดพลังงานเพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน
ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ส่งเสริมให้บุคลากรดำเนินการดังนี้
ปิดไฟ/ปิดแอร์/ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ เวลาไม่อยู่ที่โต๊ะทำงานเป็นเวลานาน อย่างเช่น การไปประชุม หรือร่วมกิจกรรมต่างๆ/ปิดไฟหลังเลิกงานทุกครั้ง

ประหยัดพลังงาน

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ  มีนโยบายในการลดกระดาษในการปฏิบัติงาน และการจัดการขยะ ได้แก่

ใช้กระดาษรีไซเคิล

ใช้ระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (Doms) ในการปฏิบัติงาน เป็นการช่วยลดกระดาษ

ใช้ระบบ e-Booking ในการประชุม

คัดแยกขยะ

คัดแยกขยะ

ลดการใช้พลาสติก

ข้อมูลการใช้งานน้ำ

ปีพ.ศ.น้ำประปา (ลบ.ม.)น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ (ลบ.ม.)
2560111,3860
2561121,3860
2562169,3810

ใช้รถไฟฟ้าในการทำกิจกรรม

รถไฟฟ้าในการทำกิจกรรม

การใช้รถไฟฟ้าในการให้บริการจัดส่งเอกสารไปรษณีย์

การใช้รถไฟฟ้าในการให้บริการจัดส่งเอกสารไปรษณีย์

ข้อมูลตามเกณฑ์การประเมิน 

1.รายวิชาทั้งหมดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน 
2.จำนวนทุนวิจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม 
3.จำนวนทุนวิจัยทั้งหมด
4.จำนวนผลงานตีพิมพ์ที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
5.จำนวนงานแสดงทางวิชาการที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
6.จำนวนชมรมหรือองค์กรนิสิตที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ  ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินทั้ง 6 ข้อ

รักษ์โลกกันเถอะ

ใช้แก้วน้ำเก็บความเย็น  หิ้วถุงผ้า ลดการใช้พลาสติก

 

ประหยัดพลังงาน

การลดกระดาษจากระบบ eSignature

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ได้รายงานผลสัมฤทธิ์การใช้ระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (DOMS)  สำหรับบริหารจัดการงานสำนักงานของหน่วยงานต่าง ๆ และรายงานการประหยัดเงินงบประมาณค่ากระดาษจากการใช้ระบบ ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมกันปฏิบัติงานต่างๆ โดยจัดทำในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สามารถลดการใช้กระดาษเฉพาะส่วนที่ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จัดทำหนังสือทุกขั้นตอนแทนการดำเนินการในกระดาษ จำนวน 699,042 แผ่น ส่งผลให้ประหยัดงบประมาณค่ากระดาษให้กับมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 111,846.72 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบหกบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) และประหยัดค่าถ่ายเอกสารได้เป็นเงิน 237,674.28 บาท (สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบสี่บาทยี่สิบแปดสตางค์) รวมงบประมาณที่สามารถประหยัดได้จากการใช้ระบบ DOMS เป็นเงิน 349,521 บาท (สามแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)  โดยเมื่อรวมการประหยัด กระดาษตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – มิถุนายน 2565 ส่งผลให้มหาวิทยาลัยประหยัดกระดาษ จำนวน 5,063,862 แผ่น      คิดเป็นค่าประหยัดกระดาษ เป็นเงิน 810,213.28 บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นสองร้อยสิบสามบาทยี่สิบแปดสตางค์) และประหยัดค่าถ่ายเอกสารได้เป็นเงิน 1,808,358.36 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดพันสามร้อยห้าสิบแปดบาทสามสิบหกสตางค์) รวมงบประมาณที่สามารถประหยัดได้จากการใช้ระบบ DOMS เป็นเงิน 2,618,572.28 บาท (สองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทยี่สิบแปดสตางค์)

การลดกระดาษจากระบบ eMeeting

3.งานสำนักงานเลขานุการ

กิจกรรมlunch in the garden
ส่วนอำนวยการและสารบรรณ จัดกิจกรรม lunch in the garden เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีภายในหน่วยงาน และในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ภาชนะที่ใช้ในการรับประทานอาหาร เป็นการหิ้วปิ่นโต  งดใช้พลาสติก  ใช้รถไฟฟ้า ในการเดินทาง

eSignature
มหาวิทยาลัย มีนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ ด้าน Transformation to Electronic Workflows Management โดยการใช้ e-Signature ของท่านอธิการบดี (ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญญวงศ์) ที่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลง/พัฒนามหาวิทยาลัยฯ ไปสูองค์กรสมรรถนะสูง มีความทันสมัยด้านการบริหารจัดการและถูกต้องตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยฯ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำหนดใช้วิธีการ eSignature 100% หากเรื่องใดมีกฎระเบียบหรือกฎหมายกำหนดไว้ให้ทำเป็นเอกสารหลักฐานหรือใช้การลงลายมือชื่อจริงด้วย ก็ให้หน่วยงานจัดทำเอกสารเพิ่มเติมควบคู่กับการใช้วิธีการ eSignature เท่าที่กฎระเบียบนั้นกำหนดและเท่าที่จำเป็น  เพื่อเป็นการลดกระดาษ

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  ณ อุทยานพฤกษศาสตร์ และศูนย์สมาร์ทฟาร์ม

 


กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาสวนวลัยด้วยมือเรา

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาสวนวลัยด้วยมือเรา”  ณ สวนวลัยลักษณ์

แยกขยะ

แยกขยะ

276173

การใช้รถไฟฟ้าในการให้บริการจัดส่งเอกสารไปรษณีย์

ใช้ถุงผ้า