logo_greesmall
ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ประกาศนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) นั้น เพื่อให้นโยบายดังกล่าวเกิด
ผลเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย จึงมีการกำหนดแนวทางโครงการสีเขียว ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ดังนี้
1.ส่งเสริมแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2.ส่งเสริมการประหยัดและอนุรักษ์พลังงานโดยเน้นการใช้พลังงานสะอาด พลังงานทดแทน และพลังงานที่สร้างขึ้นใหม่ รวมถึงการลดการปล่อย     ก๊าซเรือนกระจก
3.รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากรส่วนอำนวยการและสารบรรณ มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
4.ส่งเสริมการประหยัดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในส่วนอำนวยการและสารบรรณ โดยเน้นดำเนินการ 3 ด้าน ได้แก่ การลดการใช้ (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำ  กลับมาใช้ใหม่ (Recycle)
5.ประสานงานเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของอาคาร โดยรวมถึงการตรวจสอบอาคาร และการเตรียมการเผื่อกรณีฉุกเฉินต่างๆ
6.ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เป็นพื้นที่สีเขียว และเอื้อต่อการทำงาน
7.สื่อสารนโยบายสิ่งแวดล้อมและพลังงานต่อบุคลากรในหน่วยงาน
โดยส่วนอำนวยการและสารบรรณ  ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานโครงการสีเขียวภายในส่วน  ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
1.นายสิทธิชัย  พนิตอังกูร                   ประธาน
2.นางเพ็ญประภา  ขาวเขียว                กรรมการ
3.นายอัครวิทย์ ดอกกฐิน                     กรรมการ
4.นางอัญธิษา  ตรึกตรอง                    กรรมการ
5.นางสาวเสาวรส ไชยโม                    กรรมการ
6.นางสาวสุภักดิ์  มูลอักษร                  เลขานุการ
  • การวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Setting and Infrastructure)
  • การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Energy and Climate Change)
  • การจัดการของเสียในหน่วยงาน (Waste)
  • การจัดการน้ำ (Water)
  • การขนส่ง (Transportation)
  • การศึกษาของส่วนงาน (Education)

1.1ส่วนอำนวยการและสารบรรณ  มีสำนักงานการปฏิบัติงาน ณ อาคารบริหาร  บริเวณ ชั้น 1  และ ชั้น 2

1.2 ขนาดพื้นที่ที่ปกคลุมด้วยพืชพรรณ   
ส่วนอำนวยการมีการใช้อาคารร่วมกันหน่วยงานอื่นๆ  และได้มีการจัดตกแต่งส่วนหย่อม รอบๆ อาคาร โดยส่วนภูมิสถาปัตย์

1.3 บุคลากร  มีจำนวน  23  คน  แบ่งเป็น 
1.หัวหน้าส่วน  1  คน
2.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   10 คน 
3.พนักงานธุรการ  7 คน 
4.ช่างเทคนิค  1  คน 
5.ลูกจ้างชั่วคราว  3 คน
6.พนักงานขับรถ 1 คน
 

ข้อมูลตามเกณฑ์การประเมิน
2.1การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ช่วยประหยัดพลังงานเพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน
ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ส่งเสริมให้บุคลากรดำเนินการดังนี้
ปิดแอร์ระหว่างเวลา 12.00-13.00 น.
ปิดไฟ/ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ เวลาไม่อยู่ที่โต๊ะทำงานเป็นเวลานาน อย่างเช่น การไปประชุม หรือร่วมกิจกรรมต่างๆ/ปิดไฟหลังเลิกงานทุกครั้ง

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ  มีนโยบายในการลดกระดาษในการปฏิบัติงาน และการจัดการขยะ ได้แก่

ใช้กระดาษรีไซเคิล

ใช้ระบบ e-Office ในการปฏิบัติงาน เป็นการช่วยลดกระดาษ

ใช้ระบบ e-Meeting ในการประชุม

คัดแยกขยะ

ลดการใช้พลาสติก

ข้อมูลการใช้้งานน้ำ

ปีพ.ศ.น้ำประปา (ลบ.ม.)น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ (ลบ.ม.)
2560111,3860
2561121,3860
2562169,3810

ใช้จักรยานในการติดต่อประสานงานระหว่างอาคาร  โดยมีจักรยานที่เป็นของหน่วยงาน  จำนวน  2 คน

ใช้รถไฟฟ้าในการทำกิจกรรม

 

ข้อมูลตามเกณฑ์การประเมิน 

1.รายวิชาทั้งหมดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน 
2.จำนวนทุนวิจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม 
3.จำนวนทุนวิจัยทั้งหมด
4.จำนวนผลงานตีพิมพ์ที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
5.จำนวนงานแสดงทางวิชาการที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
6.จำนวนชมรมหรือองค์กรนิสิตที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ  ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินทั้ง 6 ข้อ

รักษ์โลกกันเถอะ

ใช้แก้วน้ำเก็บความเย็น ลดการใช้พลาสติก

หิ้วถุงผ้า  ตะกร้า พกกล่องข้าว

 

 

การลดกระดาษจากระบบ eSignature

อธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์) ได้กำหนดเป็นนโยบายและเริ่ม kick off การใช้ระบบ eOffice เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหาร          ลดกระดาษ ลดค่าใช้จ่าย ปฏิบัติงานสำเร็จด้วยความรวดเร็วโดยตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 ( 23 เดือน) จำนวนเรื่องที่รับส่งในระบบมีจำนวน 3,273,023 เรื่อง ลดกระดาษได้จำนวน 9,819,069 แผ่น ประหยัดงบประมาณได้เป็นเงิน 1,571,051.04 บาท และตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยได้ออกระเบียบฯ ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2562 ที่เป็นกฎระเบียบรับรองการปฏิบัติงานในระบบฯ ว่าเป็นไปตามกฎหมาย และพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดเป็นนโยบายให้พนักงานทุกคนใช้ eSignature ในการบริหารจัดการงานเอกสารผ่านระบบฯ ทำให้ลดกระดาษได้เพิ่มขึ้น โดยตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 31 กันยายน 2562 ( 5 เดือน) ลดกระดาษได้จำนวน 2,957,937 แผ่น ประหยัดงบประมาณได้เป็นเงิน 260,152.32 บาท รวมระยะเวลา 28 เดือนนับตั้งแต่ Kick Off จนถึง 30 กันยายน 2562 สามารถลดการใช้กระดาษลงได้จำนวน 12,777,006 แผ่น ประหยัดงบประมาณได้ 1,831,203.36 บาท
อนึ่ง ในปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยฯ ได้พัฒนาระบบงานใหม่เรียกว่า”ระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” โดยได้คัดเลือกผู้รับจ้างที่จะมาพัฒนาระบบงานได้แล้ว ได้แก่บริษัท Max Savings (Thailand) ใช้เวลาในการพัฒนาระบบประมาณ 6 เดือน และจะเริ่มใช้งานในไตรมาสสี่ของปีงบประมาณ 2563

การลดกระดาษจากระบบ eMeeting

กิจกรรมlunch in the garden
ส่วนอำนวยการและสารบรรณ จัดกิจกรรม lunch in the garden เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีภายในหน่วยงาน และในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ภาชนะที่ใช้ในการรับประทานอาหาร เป็นการหิ้วปิ่นโต  งดใช้พลาสติก  ใช้รถไฟฟ้า ในการเดินทาง

eSignature
มหาวิทยาลัย มีนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ ด้าน Transformation to Electronic Workflows Management โดยการใช้ e-Signature ของท่านอธิการบดี (ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญญวงศ์) ที่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลง/พัฒนามหาวิทยาลัยฯ ไปสูองค์กรสมรรถนะสูง มีความทันสมัยด้านการบริหารจัดการและถูกต้องตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยฯ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำหนดใช้วิธีการ eSignature 100% หากเรื่องใดมีกฎระเบียบหรือกฎหมายกำหนดไว้ให้ทำเป็นเอกสารหลักฐานหรือใช้การลงลายมือชื่อจริงด้วย ก็ให้หน่วยงานจัดทำเอกสารเพิ่มเติมควบคู่กับการใช้วิธีการ eSignature เท่าที่กฎระเบียบนั้นกำหนดและเท่าที่จำเป็น  เพื่อเป็นการลดกระดาษ

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  ณ อุทยานพฤกษศาสตร์ และศูนย์สมาร์ทฟาร์ม

 


กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาสวนวลัยด้วยมือเรา

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาสวนวลัยด้วยมือเรา”  ณ สวนวลัยลักษณ์

แยกขยะ

ใช้จักรยานในการติดต่อระหว่างอาคาร

ใช้ถุงผ้า