ทำบุญให้ทานไฟม.วลัยลักษณ์ ณ ลานธรรม

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ร่วมกิจกรรมทำบุญให้ทานไฟ

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา จัดงานสืบสานประเพณีให้ทานไฟและตักบาตรต้อนรับปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ ลานธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อให้นักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของพุทธศาสนิกชนที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลานาน และธำรงรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา ในโอกาสนี้ได้รับเมตตาจาก พระครูพิพัฒน์ธรรมานุศาสก์ (พีรพัฒน์ โมราศิลป์) พระธรรมทูตจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อุไร จเรประพาฬ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผศ.ดร.อาทิตย์ บุญรอดชู ผู้ช่วยอธิการบดี รศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ สภาวัฒนธรรมอำเภอท่าศาลา ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมงานกว่า 600 คน ถวายทานไฟและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสามเณร 29 รูป เนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2567 เพื่อความเป็นสิริมงคล นอกจากนี้ภายในงาน ยังมีการแสดงจากชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าศาลา และผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกันทำบุญเพื่อทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และศาสนา เป็นเงิน 21,934 บาท
โดยบุคลากรของส่วนอำนวยการและสารบรรณ ได้ร่วมจัดทำขนมโคคลุกมะพร้าว เข้าร่วมบุญในครั้งนี้

บุญให้ทานไฟ

ทำบุญให้ทานไฟม.วลัยลักษณ์ ณ ลานธรรม

ทำบุญให้ทานไฟม.วลัยลักษณ์ ณ ลานธรรม

 

ทำบุญให้ทานไฟม.วลัยลักษณ์ ณ ลานธรรม