Breaking News
Home / กิจกรรม

กิจกรรม

ส่วนอำนวยการและสารบรรณศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ส่วนอำนวยการและสารบรรณ นำโดย นายสิทธิชัย พนิตอังกูร หัวหน้าส่วนอำนวยการและสารบรรณ พร้อมคณะ ได้เข้าศึกษาดูงานกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประกอบด้วย งานสารบรรณ งานบริหารงานทั่วไป งานเลขานุการผู้บริหาร และสำนักงานสภามหาวิทยาลัย มีนายธัญญา ภักดี ผู้อำนวยการกองกลาง ให้การต้อนรับและได้แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เป็นอย่างดี

Read More »

ตัวแทนส่วนอำนวยการและสารบรรณ เข้าร่วมอบรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน รุ่นที่ 1 .

  ​ตัวแทนส่วนอำนวยการและสารบรรณเข้าร่วมกิจกรรม อบรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานรุ่นที่ 1 ณ อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

Read More »

กิจกรรม Kick off WU eOffice

  กิจกรรม Kick off WU eOffice และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice การพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ระบบ ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา    

Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 เนื่องในวัน “มหาธีรราชเจ้า”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 เนื่องในวัน "มหาธีรราชเจ้า" วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณสนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 ค่ายวชิราวุธ ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยบุคลากรส่วนการเงินและบัญชี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีดังกล่าว

Read More »