วลัยลักษณ์สงกรานต์

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมสงกรานต์

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นางโสภิดา  พัฒน์ทอง หัวหน้าส่วนอำนวยการและสารบรรณ และนางพุทธมนต์ ทองมี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมหารือ ประชุมหารือจัดงานสงกรานต์ ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมศูนย์กิจการนานาชาติ อาคารสหกิจ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โดยศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการและชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย เป็นแกนนำหลักในการประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดงานวลัยลักษณ์สงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อร่วมสืบสานประเพณีไทยและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย อีกทั้งเป็นการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม อีกทั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมกิจกรรมอันเป็นมรดกล้ำค่าของไทยเพื่อให้คงอยู่คู่คนไทยตลอดไป

วันสงกรานต์

วันสงกรานต์