ความเสี่ยง

ร่วมโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ จัดโครงการอบรม “สร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ เรื่องการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และสามารถจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง โดยมีหัวหน้าหน่วยงานในฐานะประธานคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย (คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน) และเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรม  ณ ห้องประชุมภัทรธรรมาภรณ์ชั้น 9 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คุณพิพัฒน์พันธุ์ สุวรรณอักษร หัวหน้าส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ กล่าวต้อนรับวิทยากร อาจารย์เจษฎา ช.เจริญยิ่ง และผู้เข้าร่วมอบรม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดี กล่าวเปิดการอบรม การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  Sense, event ที่คาดว่าจะเกิดแล้วกระทบกับวัตถุประสงค์ของเรา มี Impact & Probability 7 Steps 1. วัตถุประสงค์ 2.ความเสี่ยงตอนนี้  3.การควบคุมภายในที่มีอยู่ 4.ประเมินผลการควบคุมภายในที่ทำว่าดีพอหรือยัง 5.ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 6.การปรับปรุง 7.ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
ความเสี่ยง