ชี้แจงงบประมาณ 2568

ร่วมรับฟังชี้แจงนโยบายการจัดทำงบประมาณ ประจำปี 2568 และการอบรมการรายงานผลรายไตรมาส

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 เวลา08.30 -16:00น. ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ จัดประชุมชี้แจงนโยบายการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2568 ที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยลักษณ์ แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  ณ ห้องภัทรธรรมาภรณ์ ชั้น 9 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และช่วงบ่ายจัดอบรมและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบันทึกการรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบ E-Report  ณ อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจทัล ให้กับทุกหน่วยงานโดยวิทยาจากศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลและจากส่วนแผนงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนงบประมาณประจำปี 2568 และการบันทึกการรายงานผลรายไตรมาสผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567

ชี้แจงงบประมาณ 2568

ชี้แจงงบประมาณ 2568

 

 

ชี้แจงงบประมาณ 2568

ชี้แจงงบประมาณ 2568