นโยบาย 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มุ่งหวังในการที่จะก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ     ของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เครื่องมือ 5ส เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารจัดการหน่วยงานในทุกระดับ เพื่อให้มี สภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นระเบียบ สะอาด ปลอดภัย และมีสิ่งแวดล้อมที่ดีซึ่งจะทำ ให้บุคลากรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลผลิตการทำงานที่ดี และมีสุขภาพที่ดี ซึ่งนำไปสู่ประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงาน และมหาวิทยาลัยที่สูงขึ้น มหาวิทยาลัย จึงเห็นควรให้ใช้เครื่องมือ 5ส เป็นเครื่องมือพื้นฐานสำหรับทุกหน่วยงาน ในมหาวิทยาลัย โดยให้ทุกหน่วยงานถือเป็นภารกิจสำคัญในการดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างจริงจังและต่อเนื่อง จนเป็นวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงาน โดยผลการดำเนินงาน 5ส ของแต่ละหน่วยงาน ถือเป็นผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของหัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรในหน่วยงาน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มุ่งหวังในการที่จะก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เครื่องมือ 5ส เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารจัดการหน่วยงานในทุกระดับ เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นระเบียบ สะอาด ปลอดภัย และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่งจะทำให้บุคลากรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลผลิตการทำงานที่ดี และมีสุขภาพที่ดี ซึ่งนำไปสู่ประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงาน และมหาวิทยาลัยที่สูงขึ้น มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรให้ใช้เครื่องมือ 5ส เป็นเครื่องมือพื้นฐานสำหรับทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย  โดยให้ทุกหน่วยงานถือเป็นภารกิจสำคัญในการดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างจริงจังและต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงาน โดยผลการดำเนินงาน 5ส ของแต่ละหน่วยงาน ถือเป็นผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของหัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรในหน่วยงาน

1.เพื่อปลุกจิตสำนึก และปลูกฝังทัศนคติที่ดี ในความมีระเบียบวินัยของพนักงาน
2.เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็น ระเบียบ สะอาด ปลอดภัย และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี
3.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน และเสริมสร้างความสามัคคีและการทำงานเป็นทีม
4.เพื่อให้กิจกรรม 5 ส. เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน
5.เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

1.ทุกพื้นที่ของหน่วยงาน มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม สะดวกต่อการใช้งาน มีความสะอาดถูกสุขลักษณะและปลอดภัย และ มีผลการตรวจประเมินอยู่ในระดับ 4.50 ขึ้นไป
2.พนักงานมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม 5 ส. อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และจริงจัง

3.พนักงานปฏิบัติงานด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจ ภายใต้บรรยากาศการทำงานที่ดี และสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ

แผนดำเนินการ 5ส

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ

โดยมีแผนปฏิบัติการตามขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดังนี้

กิจกรรม

ไตรมาส

1

ไตรมาส

2

ไตรมาส

3

ไตรมาส

4

1.ทบทวนนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน และรายงานคณะกรรมการ 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตุลาคม-ธันวาคม

   

2.ทบทวนมาตรฐานกลาง-มาตรฐานพื้นที่

 

มกราคม-กุมภาพันธ์

  

3.แบ่งกลุ่มพื้นที่ตรวจประเมิน-แต่งตั้งทีมประเมิน

 

กุมภาพันธ์

  

4.อบรม จัดกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ ความรู้ ความเข้าใจ 5ส

  

เมษายน/มิถุนายน

 

5.กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี

 

กุมภาพันธ์

  

6.กิจกรรมอบรมทักษะการดับเพลิง

  

มิถุนายน

 

7.กิจกรรมการศึกษาดูงาน 5ส

   

สิงหาคม

8.การตรวจประเมินตนเอง (Self-audit) ของแต่ละหน่วยงาน

 

มีนาคม

พฤษภาคม

สิงหาคม

9.การประเมินตรวจสอบพื้นที่ 5ส โดยคณะกรรมการ 5ส ของมหาวิทยาลัย

 

มีนาคม

พฤษภาคม

สิงหาคม

10.ตรวจประเมิน 5s Model Award โดย สสท.

   

สิงหาคม

11.ประเมินผลการดำเนินงาน ความพึงพอใจ 5ส

 

มีนาคม

 

กันยายน

12.Show & Share: Best Practices 5ส

   

สิงหาคม

13.สรุปผล นำเสนอผู้บริหาร

   

กันยายน

                                                        แผนปฏิบัติกิจกรรม 5ส ของส่วน

กิจกรรม

ไตรมาส

1

ไตรมาส

2

ไตรมาส

3

ไตรมาส

4

ประชุมตัวแทนกรรมการกลาง

เฉลี่ยเดือนละครั้ง

กิจกรรม big cleaning  ส่วนกลาง

 

กุมภาพันธ์

  

กิจกรรม big cleaning  หน่วยงาน

 

กุมภาพันธ์

  

ตรวจประเมินภายในหน่วยงาน(self-audit)

 

มีนาคม

พฤษภาคม

กรกฎาคม

รับการตรวจประเมิน

 

มีนาคม

พฤษภาคม

สิงหาคม

เข้าร่วมกิจกรรม show & share

   

สิงหาคม

       

ผลการตรวจประเมินครั้งที่ 2/2562ส่วนอำนวยการและสารบรร

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการจัดเก็บสายไฟเพิ่มเติมในบริเวณพื้นที่บางจุด

ดำเนินการแล้ว

2. ควรมีการซักผ้าคลุมถังน้ำร้อน

ดำเนินการแล้ว

3. ควรเพิ่มผ้าม่านที่อ่างล้างจาน

ดำเนินการแล้ว

4. แผงไฟควรเพิ่มรายละเอียดในแต่ละสวิตช์ว่าควบคุมจุดไหน

เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมห้องประชุมดำเนินการจัดทำและเป็นผู้ควบคุม

5. ควรจัดสถานที่จุดทานข้าวให้แม่บ้าน

ไม่มีสถานที่จึงเป็นความจำเป็นต้องทานในห้องครัว

6. ควรทำป้ายโต๊ะเตรียมการประชุมบริเวณหน้าห้องโมคลาน

ดำเนินการแล้

ข้อชื่นชม
1. มีป้ายติดเก้าอี้ที่เป็นรูปแบบเดียวกัน มีความสวยงาม
2. จัดบอร์ด 5ส มีความสวยงาม และมีข้อมูลครบถ้วนตามมาตรฐาน
3. บุคลากรในหน่วยงานมีความร่วมมือและมีความเข้าใจอย่างดีในการทำ 5ส

ผลคะแนน self audit วันที่ 17 กรกฎาคม 2563

ผลคะแนนตรวจ 5ส เดือนสิงหาคม 2563

พื้นที่ปฏิบัติงานและผู้รับผิดชอบ

พื้นที่ส่วนกลางและผู้รับผิดชอบ

 

กิจกรรม “WU Big Cleaning Day In love” 5ส.สร้างสุขทั่วทั้งองค์กร  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 

กิจกรรม Big Cleaning รอบอาคารบริหาร  วันที่ 13 มีนาคม 2563 

กิจกรรม big cleaning ของส่วน
เดือนมีนาคม 2563

เดือนกรกฎาคม 2563

รูปก่อนดำเนินการ 5ส (Before)

รูปหลังดำเนินการ 5ส (After)

ตรวจประเมิน Self Audit เดือนกรกฎาคม 2563


กิจกรรม Show & Share  9 กันยายน 2563

 

แผนผังโต๊ะทำงาน  แบ่งเป็น 3 ประเภท

1.โต๊ะทำงานแบบวางคอมพิวเตอร์บนโต๊ะ

2.โต๊ะทำงานแบบวางโต๊ะคอมพิวเตอร์ด้านข้าง

3.เคาน์เตอร์ปฏิบัติงาน

โดยมีรายละเอียดการจัดวางอุปกรณ์ดังนี้

1.ป้ายชื่อ เจ้าของโต๊ะทำงาน มีข้อมูลครบถ้วนตามมาตรฐาน

2.โทรศัพท์ ติดเบอร์ติดต่อให้เรียบร้อย

3.จอคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น ลำโพง  หูฟัง(ถ้ามี))

4.ตะกร้าวใส่เอกสาร ไม่เกิน 2 ชิ้น

5.อุปกรณ์สำนักงานอื่นๆ เช่น เครื่องสแกน ที่แขวนตรายาง แท่นประทับ (ถ้ามี)

6.ของใช้ส่วนตัวสามารถวางได้ 1/3 ของโต๊ะ (เช่น ปฏิทิน กระดาษโน๊ต ฯลฯ)

7.ลิ้นชักใส่อุปกรณ์สำนักงาน มีป้ายระบุ “อุปกรณ์สำนักงาน”

8.ลิ้นชักใส่ของใช้ส่วนตัว มีป้ายระบุ “ของใช้ส่วนตัว”

9.เคสคอมพิวเตอร์

10จุดวางรองเท้า สามารถไว้ได้ไม่เกิน 2 คู่

11.จุดวางถังขยะ ไม่กีดขวางทางเดิน ทิ้งได้เฉพาะขยะแห้ง เท่านั้น

12.เก้าอี้ มีความสะอาดเรียบร้อย และเก็บเข้าที่เมื่อเลิกงาน

หมายเหตุ : ตำแหน่งการจัดวางอุปกรณ์ ไม่เจาะจงว่าต้องเหมือนตามผัง ทั้งนี้ให้ยึดตามความสะดวกของการใช้งานของเจ้าของโต๊ะ หรือลักษณะของจัดวางโต๊ะ/การเดินสายไฟ แต่ให้ยึดหลักของจำนวนของที่วางเพื่อให้มีความเหมาะสมและไม่มากเกินความจำเป็นตามมาตรฐานกลาง 5ส

แผนผังการจัดวางตู้เอกสาร/อุปกรณ์สำนักงาน