นโยบาย 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

                       มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มุ่งหวังในการที่จะก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ     ของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เครื่องมือ 5ส เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารจัดการหน่วยงานในทุกระดับ เพื่อให้มี สภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นระเบียบ สะอาด ปลอดภัย และมีสิ่งแวดล้อมที่ดีซึ่งจะทำ ให้บุคลากรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลผลิตการทำงานที่ดี และมีสุขภาพที่ดี ซึ่งนำไปสู่ประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงาน และมหาวิทยาลัยที่สูงขึ้น มหาวิทยาลัย จึงเห็นควรให้ใช้เครื่องมือ 5ส เป็นเครื่องมือพื้นฐานสำหรับทุกหน่วยงาน ในมหาวิทยาลัย โดยให้ทุกหน่วยงานถือเป็นภารกิจสำคัญในการดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างจริงจังและต่อเนื่อง จนเป็นวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงาน โดยผลการดำเนินงาน 5ส ของแต่ละหน่วยงาน ถือเป็นผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของหัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรในหน่วยงาน

 

ผังโครงสร้างคณะกรรมการ

โสภิดา  พัฒน์ทอง
ประธาน

เสาวรส  ไชยโม
กรรมการ

เพ็ญประภา  ขาวเขียว
กรรมการ

อัญธิษา  ตรึกตรอง
กรรมการ

เกศิณี  พรหมชาติ
กรรมการ

สุภักดิ์  มูลอักษร
เลขานุการ

การแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ

พื้นที่ห้องปฏิบัติงานงานการประชุม ห้องประชุม และบริเวณห้องครัว

เกศิณี  พรหมชาติ

อัญธิษา  ตรึกตรอง

กรรณิการ์ วิรุณ

พื้นที่ตู้จัดเก็บวัสดุสำนักงาน แบบฟอร์ม บริเวณเครื่องโทรสาร

พุทธมนต์  ทองมี

เสาวรส ไชยโม

พื้นที่เครื่องพิมพ์เอกสาร ตู้จัดเก็บเอกสาร บริเวณตู้รางเลื่อน

เพ็ญประภา  ขาวเขียว

ประไพ  ศรีบุญเอียด

พื้นที่บอร์ด  โต๊ะรับประทานอาหาร

สุภักดิ์  มูลอักษร

ทัศนีย์

ทัศนีย์  จันทร์คง

พื้นที่ห้องหัวหน้าส่วน

โสภิดา  พัฒน์ทอง

การดูแลพื้นที่ส่วนกลาง

เครื่องถ่ายเอกสาร

พุทธมนต์  ทองมี

ตู้น้ำดื่ม

สุภักดิ์  มูลอักษร

ห้องไฟฟ้า และตู้ดับเพลิง

เกศิณี  พรหมชาติ

กรรณิการ์ วิรุณ

รูปภาพข้อมูลกิจกรรม

เดือนสิงหาคม 2565

Self Audit

After

Big Cleaning

Before

เดือนมีนาคม 2565

Self Audit

selfaudit

After

Big Clean

bigclean

Before

After

เดือนธันวาคม 2564

Self Audit

Big Clean

big clean

เดือนกรกฎาคม 2564

ตรวจ Self Audit
Big Cleanning

เดือนมีนาคม 2564

ตรวจ Self Audit

Big Cleaning

Before

After

กิจกรรม “WU Big Cleaning Day In love” 5ส.สร้างสุขทั่วทั้งองค์กร  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรม Big Cleaning รอบอาคารบริหาร  วันที่ 13 มีนาคม 2563

กิจกรรม big cleaning ของส่วน

เดือนกรกฎาคม 2563

เดือนมีนาคม 2563

รูปก่อนดำเนินการ 5ส (Before)

รูปหลังดำเนินการ 5ส (After)

ตรวจประเมิน Self Audit เดือนกรกฎาคม 2563

กิจกรรม Show & Share  9 กันยายน 2563

แผนผัง

แผนผังโต๊ะทำงาน  แบ่งเป็น 3 ประเภท
1.โต๊ะทำงานแบบวางคอมพิวเตอร์บนโต๊ะ

2.โต๊ะทำงานแบบวางโต๊ะคอมพิวเตอร์ด้านข้าง

3.เคาน์เตอร์ปฏิบัติงาน

โดยมีรายละเอียดการจัดวางอุปกรณ์ดังนี้

1.ป้ายชื่อ เจ้าของโต๊ะทำงาน มีข้อมูลครบถ้วนตามมาตรฐาน

2.โทรศัพท์ ติดเบอร์ติดต่อให้เรียบร้อย

3.จอคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น ลำโพง  หูฟัง(ถ้ามี))

4.ตะกร้าวใส่เอกสาร ไม่เกิน 2 ชิ้น

5.อุปกรณ์สำนักงานอื่นๆ เช่น เครื่องสแกน ที่แขวนตรายาง แท่นประทับ (ถ้ามี)

6.ของใช้ส่วนตัวสามารถวางได้ 1/3 ของโต๊ะ (เช่น ปฏิทิน กระดาษโน๊ต ฯลฯ)

7.ลิ้นชักใส่อุปกรณ์สำนักงาน มีป้ายระบุ “อุปกรณ์สำนักงาน”

8.ลิ้นชักใส่ของใช้ส่วนตัว มีป้ายระบุ “ของใช้ส่วนตัว”

9.เคสคอมพิวเตอร์

10จุดวางรองเท้า สามารถไว้ได้ไม่เกิน 1 คู่

11.จุดวางถังขยะ ไม่กีดขวางทางเดิน ทิ้งได้เฉพาะขยะแห้ง เท่านั้น

12.เก้าอี้ มีความสะอาดเรียบร้อย และเก็บเข้าที่เมื่อเลิกงาน

หมายเหตุ : ตำแหน่งการจัดวางอุปกรณ์ ไม่เจาะจงว่าต้องเหมือนตามผัง ทั้งนี้ให้ยึดตามความสะดวกของการใช้งานของเจ้าของโต๊ะ หรือลักษณะของจัดวางโต๊ะ/การเดินสายไฟ แต่ให้ยึดหลักของจำนวนของที่วางเพื่อให้มีความเหมาะสมและไม่มากเกินความจำเป็นตามมาตรฐานกลาง 5ส

แผนผังการจัดวางตู้เอกสาร/อุปกรณ์สำนักงาน

ผังห้องงานช่วย