ภารกิจหลัก

แบ่งงานออกเป็น 3 งาน ได้แก่

1.งานบริหารทั่วไปและธุรการ

 งานหนังสือรับ-ส่งของส่วนฯ

    – งานเลขานุการหัวหน้าส่วนฯ

    – งานแผนงาน งบประมาณ โครงการ การเงิน ระบบ MIS

    – งานวัสดุ ครุภัณฑ์

    – งานบุคลากร/การเประเมินผลฯ

    – งานประกันคุณภาพการศึกษา/ ควบคุมภายใน/การบริหารความเสี่ยง

    – การประชุมต่างๆ ภายในส่วน/การ เวียนแจ้งเรื่องต่างๆ

    – ประสานอำนวยการกิจกรรมเทิดพระเกียรติ, ถวายสักการะ,การเข้าร่วมกิจกรรมท้องถิ่นของจังหวัดนครศรีธรรมราช และมหาวิทยาลัย

    – ดูแลเวบไซต์ของส่วนฯ

   – อำนวยการกลางและประสานงานทั่วไป

   – แกนนำกิจกรรม 5ส และประหยัดพลังงาน

 

 

2.งานช่วยนักบริหารและงานประชุม

– อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร การนัดหมาย การเงินการเดินทาง และอื่นที่เกี่ยวข้องๆ

    – บริหารจัดการด้านเอกสารต่างๆ ร่างโต้ตอบหนังสือ การเสนอแฟ้ม การติดตามงาน รวมทั้งการจัดเก็บเอกสาร

    – งานต้อนรับและรับรองแขกของผู้บริหาร

    – ดำเนินการจัดประชุมที่ผู้บริหารมอบหมาย

    – ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก

    – ดูแลความเรียบร้อยของห้องปฏิบัติงานของผู้บริหาร

    – การจัดที่ประชุมบริหาร 

    – การประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย (งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร งานสถาปนามหาวิทยาลัย,

      งาน Walailak  Expo  คกก.ศูนย์บริการสุขภาพโรงพยาบาล นำร่อง(ฝ่ายเลขานุการ))

    – ประสานงานการประชุม ทปอ. และสออ.แห่งประเทศไทย  ทอมก. ประชุมประสานงานระหว่างผู้บริหาร  ระดับสูงของ สกอ.

    – จัดระบบการใช้ห้องประชุมโดยระบบการจองห้องประชุมอิเลคทรอนิกส์

    – บริการห้องประชุมและรับรองการประชุมสำหรับบุคคล/หน่วยงานภายนอก

    – วิเคราะห์และจัดซื้อ/จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับการรับรองแขก/การประชุมของมหาวิทยาลัยฯ

    – งานเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษานครศรีฯ(ศูนย์เลขานุการกลางฯ)

    – สำนักงานเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน

 

3.งานสารบรรณและไปรษณีย์

 – ลงทะเบียนบันทึกข้อมูลหนังสือที่มีมาถึงมหาวิทยาลัยและนำจ่ายต้นฉบับ/ส่งข้อมูลที่บันทึกผ่านระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Eoffice)

       ไปยังหน่วยงานเจ้าของเรื่องและ/หรือผู้เกี่ยวข้อง

    – ลงทะเบียนบันทึกข้อมูลหนังสือส่งออกภายนอกองค์กร

    – ลงทะเบียนบันทึกข้อมูลเอกสารสำคัญของมหาวิทยาลัย (ประเภท คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด)

    – จัดหมวดหมู่/จัดเก็บเอกสารตามข้อ1-3 ทั้งที่เป็นต้นฉบับและจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และบริการค้นหาเอกสาร

    – การบริการจัดทำสำเนาและลงนามรับรองเอกสารสำคัญ

    – ตรวจ/กลั่นกรองความถูกต้องของหนังสือสำคัญ(คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด)

    – วิเคราะห์หนังสือที่มีถึงมหาวิทยาลัยเพื่อนำจ่ายให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องและ/หรือผู้เกี่ยวข้อง 

    – ร่างหนังสือโต้ตอบและหนังสือที่มีมาถึงมหาวิทยาลัย และ/หรือผู้เกี่ยวข้องประเภทอื่นๆ
– อ่านวิเคราะห์/สรุป/ทำความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับหนังสือที่หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกมีมาถึงมหาวิทยาลัยฯ ที่ต้องเสนอผู้บริหารตามสายบังคับบัญชาพิจารณา
– 
วิเคราะห์หนังสือที่หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกมีมาถึงมหาวิทยาลัยฯ  (จ่าหน้าถึงมหาวิทยาลัยฯ อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และสภามหาวิทยาลัยฐ) เพื่อสั่งจ่ายให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องและ/หรือผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ

    – ให้บริการคำปรึกษาด้านระบบสารบรรณทั่วไป และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

    – งานบริหารจัดการระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

    – งานจัดการศูนย์จัดเก็บเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

    – ให้บริการวิชาการด้านระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรณีมีหน่วยงานภายนอกมาศึกษาดูงาน

    – งานสนับสนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย

    – จัดระบบงานรับส่งเอกสารและการเวียนแจ้งเรื่องภายในมหาวิทยาลัย

    – ประสานและดำเนินการรับส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์กับ นปม.กท.  ศูนย์วิทยบริการสุราษฏร์ฯและกับหน่วยงานภายนอก

    – บริการรับและส่งต่อจดหมายอิเลคทรอนิกส์ และโทรสาร ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัย

    – คัดแยก และนำจ่ายไปรษณีย์ภัณฑ์ที่ส่งเข้ามายังมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษา และบุคลากรตามหอพักและหน่วยงานสังกัด

    – ระบบ mailling list(ทะเบียนผู้มีอุปการคุณ)

    – ประสานและดำเนินการจัดส่งเอกสารของมหาวิทยาลัยทางไปรษณีย์ โดยชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือนตามใบอนุญาตเลขที่ 26/2536